Hier vind je de algemene voorwaarden die Mind Detective Manon aanhoudt.

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden voor alle diensten en producten geleverd door Mind Detective
Manon, oftewel Manon de Jongh ThetaHealing Coaching, Therapie en Training.

1. Definities en begrippen in deze algemene voorwaarden

Mind Detective Manon gevestigd in Velsen-Zuid, KvK-nummer 71508120, wordt
aangeduid als dienstverlener en levert diensten en producten zoals Coaching, Therapie
en Trainingen, zowel online, telefonisch als op locatie.

De persoon of instantie die opdracht geeft aan Mind Detective Manon wordt aangeduid
als opdrachtgever. De opdrachtgever is degene die gehouden is tot betaling van het
overeengekomen tarief voor de dienstverlening door Mind Detective Manon, tenzij
uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt met Mind Detective Manon.

De persoon aan wie dienst verleend wordt door Mind Detective Manon en/of een
product ontvangt van Mind Detective Manon wordt aangeduid als cliënt.

De opdrachtgever en cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde persoon te zijn.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
overeenkomsten en leveringen van diensten en producten door Mind Detective Manon.
Afwijken van deze voorwaarden is alleen mogelijk als dat uitdrukkelijk in overleg door
partijen is overeengekomen en alle overeengekomen wijzingen schriftelijk bevestigd
wordt.

Mind Detective Manon behoudt het recht om deze algemene voorwaarden in de
toekomst aan te passen of te wijzigen. Op de website van Mind Detective Manon zal
steeds de meest actuele versie van deze Algemene Voorwaarden worden weergegeven.

3. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

Aanvragen voor diensten en producten van Mind Detective Manon kunnen telefonisch
en schriftelijk per mail aangevraagd worden. De opdrachtgever zal alle relevante
informatie voor de opdracht en uitvoering naar beste weten vermelden. Mind Detective
Manon kan vrijblijvend aanbiedingen/offertes uitbrengen, uitsluitend gebaseerd op
voldoende en relevante informatie van een mogelijke opdrachtgever voor de uitvoering
van een opdracht.

De tarieven in genoemde offertes zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW
voor zakelijke opdrachtgevers.

Offertes zijn vrijblijvend en verplicht Mind Detective Manon niet tot uitvoering van de
opdracht.

Aanvaarding van een aanbieding kan zowel schriftelijk per mail aan Mind Detective
Manon geschieden als mondeling tijdens een telefoon- of videogesprek. Zodra de
overeenkomst per mail bevestigd wordt is de opdracht bevestigd.

4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

Op verzoek van opdrachtgever en Mind Detective Manon kunnen tussentijdse
wijzigingen van de opdracht of in de opdrachtuitvoering, in goed overleg, worden
aangebracht. Indien de noodzakelijke aanpassingen tot meerwerk leidt ten opzicht van
de oorspronkelijke opdracht, zal dit afzonderlijk en aanvullend op de originele opdracht
in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. Deze zal dit dan ook via mail dienen
te bevestigen.

5. Inspanningsverplichting

Mind Detective Manon zal haar diensten, bij elke dienstverlening, naar beste vermogen
en inzicht uitvoeren. Mind Detective Manon heeft enkel een inspanningsverplichting,
geen resultaatsverplichting. In een goede samenwerking met de cliënt kunnen de
diensten en producten van Mind Detective Manon bijdragen aan het welslagen en
welzijn van de cliënt en de succeskansen van het gestelde doel van de cliënt vergroot
worden.

6. Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht het volledig overeengekomen bedrag voor de
overeengekomen dienstverlening te betalen aan Mind Detective Manon. Deze betaling
geschied vooraf tenzij anders overeen is gekomen. Indien de cliënt(en) afwezig is (zijn)
tijdens de afgesproken dienstverlening en zelf geen vervanger aandraagt die de
deelname aan het consult of de training overneemt, is opdrachtgever alsnog het volledig
overeengekomen bedrag verschuldigd aan Mind Detective Manon, tenzij uitdrukkelijk
anders wordt overeengekomen.
Wanneer door onvoorziene omstandigheden een cliënt de overeengekomen
dienstverlening niet kan afnemen, kan er na melding aan Mind Detective Manon uiterlijk
24 uur vooraf, een nieuwe afspraak gemaakt worden.

7. Tarieven, kosten en prijzen

In offertes en emailuitwisseling is altijd duidelijk weergegeven welke tarieven en kosten
in rekening worden gebracht voor de dienstverlening door Mind Detective Manon.

Elk consult is maatwerk en vraagt voorbereidingswerk en nawerk en brengt
kantoorkosten met zich mee. Deze tijdsinvestering wordt in de uurprijs bovenop de
consult-tijd berekend. Om een consult goed af te ronden kan een consult iets langer dan
een uur duren. Deze extra kosten bedragen voor losse consulten ongeveer maximaal een
factor 1,5. Dit omvat contacttijd, emailtijd, telefoontijd, voorbereiding, nazorg en
kantoorkosten.

8. Facturering en betalingsvoorwaarden

Het honorarium voor Mind Detective Manon wordt steeds bij schriftelijke declaratie aan
de opdrachtgever via mail in rekening gebracht. Na overleg met Mind Detective Manon
kan het gehele bedrag van de opdracht worden gefactureerd dan wel in deelbetalingen
op afbetaling worden voldaan.

Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum door de opdrachtgever zijn voldaan,
tenzij anders overeengekomen in de offerte, emailuitwisseling tussen opdrachtgever en
Mind Detective Manon, of op de factuur aangegeven.

9. Annulerings- of wijzigingsvoorwaarden consulten, online, telefonisch en
op locatie

Bij verhindering kan een afspraak voor een consult tot maximaal 24 uur van te voren
kosteloos gewijzigd of geannuleerd worden. Bij afzegging binnen 24 uur worden de
gehele kosten van het geplande consult in rekening gebracht.

10. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening. De duur van de
trainingen zijn vooraf vastgelegd. Bij trajecten staat het aantal te houden consulten van
elk traject staat vast. De consulten kunnen, naar behoefte van cliënt of opdrachtgever,
over zowel korte als langere tijd worden verspreid en wordt zoveel mogelijk tevoren
overeengekomen.

11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Zowel de cliënt, opdrachtgever en Mind Detective Manon kunnen de overeenkomst
eenzijdig beëindigen, indien één partij van mening is dat de opdrachtuitvoering niet
meer kan plaatsvinden, conform de gemaakte afspraken. Dit dient tijdig, schriftelijk met
heldere beweegredenen aan de wederpartij bekend worden gemaakt.
Indien de opdrachtgever overgaat in voortijdige beëindiging, heeft Mind Detective
Manon desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen
opdrachtsom, inclusief meerwerk en vergoeding van de door haar gemaakte en nog te
maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaats gevonden vindt er derhalve geen
restitutie plaats.

Mind Detective Manon heeft alleen de bevoegdheid tot beëindiging van de opdracht bij
onvoorziene omstandigheden die buiten haar invloed liggen of haar niet toe te rekenen
zijn en die voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
Mind Detective Manon maakt aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan
het moment van beëindiging.

12. Aansprakelijkheid

Mind Detective Manon is nimmer aansprakelijk voor directe en indirecte schade welke
aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van
diensten en producten van Mind Detective Manon.

Tevens is Mind Detective Manon nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of resultaat
van de door haar geleverde diensten en producten. Mind Detective Manon heeft enkel
een inspanningsverbintenis (zie punt 5)

13. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en producten die ontwikkeld zijn door Mind Detective Manon
blijven eigendom van Mind Detective Manon. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd,
gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook,
online of offline zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mind Detective
Manon.

14. Geheimhouding en privacy

Mind Detective Manon is gehouden tot geheimhouding omtrent haar opdrachtgever en
cliënt. Mind Detective Manon respecteert te allen tijde de privacy van opdrachtgevers,
cliënten en cursisten en draagt zorg voor de persoonlijke informatie die verschaft wordt
aan Mind Detective Manon tijdens en buiten de consultaties en trainingen. Deze
informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig bewaard door Mind Detective Manon.

Mind Detective Manon houdt zich aan Register Verwerking Persoonsgegevens en zal de
gegevens van haar opdrachtgever en cliënt uitsluitend gebruiken voor de verwerking en
administratieve afhandeling van de opdracht. Nimmer zullen persoonlijke gegevens aan
derden worden verstrekt, tenzij er formele toestemming is aangevraagd en verkregen
van de cliënt en/of opdrachtgever.

15. Wederzijds gedrag

De cliënt/cursist en Mind Detective Manon hebben een wederzijdse verplichting om
respectvol, gepast en professioneel met elkaar om te gaan. Mind Detective Manon draagt
uiterste zorg voor gepast gedrag. Bij ongepast gedrag van cliënt/cursist heeft Mind
Detective Manon het recht om de overeengekomen dienstverlening voor hem/haar te
beëindigen.

16. Opleiding/training algemeen:

Aanmelden opleiding/training:
Inschrijving voor een opleiding/training geschiedt enkel via de betaling van het
inschrijfgeld bij invulling van het bestelformulier op de website. Wanneer het
inschrijfgeld is ontvangen is de plaats van de cursist in de training gereserveerd. Je hebt
14 dagen bedenktijd.

Het resterende bedrag voor de training dient tot uiterlijk 1 week voor de aanvang van
de opleiding/training worden overgemaakt, tenzij anders is overeengekomen. Zowel het
benodigde inschrijfgeld als het resterende bedrag staat vermeld op de websitepagina
van desbetreffende training. Zie https://minddetective-manon.com/agenda-events/

Uiterlijke inschrijfdatum voor de opleiding/training is weergegeven op de
desbetreffende websitepagina. Met inschrijving van de training ga je akkoord met
onderstaande betaling- en annuleringsvoorwaarden.

 1. Het inschrijfgeld is voor het reserveren van een plaats in de training. Je hebt 14
  dagen bedenktijd. De bedenktijd geldt ook als de inschrijving binnen 14 dagen
  voor aanvang van de training binnen is, maar vervalt op de eerste trainingsdag
  en de cursist hieraan heeft deelgenomen.
 2. Het resterende bedrag kan tot uiterlijk 1 week van te voren overgemaakt
  worden.
 3. Bij annulering vanuit de cursist tot 1 week voor aanvang van de opleiding wordt
  20% van het resterende bedrag geretourneerd.
 4. Bij annulering vanuit Mind Detective Manon vanwege onvoldoende
  inschrijvingen of andere omstandigheden krijg je uiteraard het betaalde bedrag
  voor de opleiding/training binnen 3 dagen terug. In het geval er te weinig
  inschrijvingen zijn en de training niet door kan gaan verkrijgen de deelnemers
  uiterlijk 1 week voor aanvang van de training hierover bericht. Mind Detective
  Manon zal haar uiterste best doen om de training alsnog op een later tijdstip aan
  te bieden.

Lestijden zijn over het algemeen van 9:30 tot 17/17:30 uur, tenzij anders wordt
aangegeven. De cursisten dragen zelf zorg om op tijd te komen, het liefst een kwartier
voor aanvang, om te voorkomen lesstof te missen.

Het schriftelijke lesmateriaal, koffie/thee en versnaperingen zijn in het cursusbedrag
inbegrepen.

Noch de handleidingen als de lesstof en lesmateriaal mogen NIET worden
verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast, gebruikt, gedeeld of
gegeven worden in welke vorm dan ook, online of offline, met derden.

Elke cursist is zelf geheel verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gevoelens en
ontwikkelingsproces. Cursist gedraagt zich vriendelijk, professioneel en gepast naar
docent en medecursisten. Mind Detective Manon behoudt zich het recht om cursisten,
die door hun gedrag of anderszins het normale verlopen van de training verstoren of
anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en
gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de
verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training
of dienst aan Mind Detective Manon.

17. Bijzondere bepalingen

De informatie en verklaringen op de website, in de seminars, advertenties, artikelen en
video’s zijn niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of
voorkomen. De informatie wordt uitsluitend voor educatieve doeleinden gegeven en
mag niet worden beschouwd als een vervanging voor competente medische zorg door
uw arts of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.